فرم پایش رضایت مندی مشتریان

میزان رضایت از کیفیت محصول

میزان انطباق کیفیت محصول با مشخصات فنی ارائه شده چه میزان است؟
در صورت عدم انطباق لطفا موارد به شرح زیر مشخص گردد
سهولت استفاده از محصول ارائه شده را چگونه ارزیابی میکنید؟
میزان انطباق محصول با نیاز شما چه میزان است؟
کیفیت محصول را در مقایسه با محصولات داخلی و خارجی مشابه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

میزان رضایت از زمان تحویل و بسته بندی کالا

نحوه تحویل محصول از نظر بسته بندی را چگونه ارزیابی می کنید؟
انطباق تحویل محصول با برنامه زمانبندی ارائه شده چگونه است؟

میزان رضایت از ارتباطات

نحوه برخورد پرسنل شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان رضایت شما از زمان انتظار و پاسخگویی در رابطه با درخواستهای شما؟
نحوه ارتباط با مدیران شرکت در صورت لزوم را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه اطلاع رسانی در مورد محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟

رسیدگی به شکایات

پیگیری خواسته های خود در رابطه با رفع شکایات را چگونه ارزیابی می کنید؟

سایر